Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR ”) je Mgr. Nikola Horajová, IČO 51382369 so sídlom Svätej rodiny 3,040 22 Košice (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Svätej rodiny 3, 040 22 Košice,  email: e-shop@horray.sk telefón: 0903 759 442
 3. Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac zvláštnych faktorov fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Správca menoval zástupcu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: Mgr. Nikola Horajová, Svätej rodiny 3 040 22 Košice

Zdroje a kategórie zpracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol /a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu ( najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť  či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov,
  • z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
  • po dobu, než je odvolaný súhlas zo spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmyslu predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU), alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajín sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa  čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omedzenie  spracovánia podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenostnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne nebo elektronicky na adresu nebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej  podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba im poverené osoby.

Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vaši e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.9.2018.

 

Základné informácie o súboroch “cookies”

Čo sú súbory “cookies”?

“Cookies” sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Na čo sú súbory “cookies”?

Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

Aké “súbory cookies” používame?

Existujú dva typy súborov “cookies” – “session” a “trvalé”. Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) – potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory “trvalé” zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru “cookies” alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

Súbory cookies, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby uľahčili používanie našej webovej stránky, napríklad “pamätajú si” informácie, akonáhle sú poskytnuté, takže používateľ ich nemusí vždy poskytovať. Používame tiež súbory cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na internete podľa vašich preferencií (napríklad reklám a fotografií).

Ochrana osobných údajov a “cookies”

Keď užívateľ používa našu stránku, používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia – “cookies” zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a považované za osobné údaje. V súvislosti s politikou eobuwie.pl/eobuv.sk sú údaje šifrované, čo zabraňuje neoprávnenému prístupu k nim.

Ako odmietnuť používanie súborov “cookies”

Používanie súborov cookie sa dá nastaviť pomocou internetového prehliadača. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním cookie súborov, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača a to nižšie uvedeným spôsobom:

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii aj na stránkach www.youronlinechoices.com