Ako získať zľavu?

1. ak ešte nie ste u nás registrovaný, zaregistrujte sa
2. ak ste už zaregistrovaný, stačí sa ak sa prihlásite na úvodnej stránke

Body zbierate automaticky pri každom nákupe. Za každých 10 € nákupu môžete získať 1 bod, ktorý sa vám pripočíta k aktuálnemu počtu bodov.

1 bod = 1 €

To znamená, že ak nakúpite napríklad za 76 eur, získate 7 bodov.

Bodmi, ktoré nazbierate z predchádzajúcich nákupov môžete zaplatiť až 50% hodnoty Vášho nákupu.

Poďakovanie za nákup

Vieme, že len spokojný zákazník sa vráti na miesto, kde nakupoval. Aby bol tento návrat aj odmenený, pripravili sme pre Vás vernostný systém.

Ďakujeme Vám za vernosť, ktorú nám preukazujete .

Horray. odmení verných zákazníkov, ktorí si urobia radosť v našom e-shope.

Darček pre každého

Čaká na Vás veľa zaujímavých odmien a darčekov !

Skvelé bonusové zľavy pre verných zákazníkov !

Upozornenie

Vernostné body nie je možné vymeniť za hotovosť.

Taktiež ich nie je možné kombinovať s inými akciami a uplatňovať na už zľavnený tovar.

Do celkovej hodnoty nákupu sa nepočíta cena dopravy.

Podmienky vernostného programu

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné podmienky upravujú podmienky vernostného programu internetovej stránky horray.sk (ďalej len „Vernostný program“) prostredníctvom ktorého poskytuje svojim verným zákazníkom resp. členom deklarované výhody.

2. Vznik, priebeh a ukončenie členstva vo Vernostnom programe

2.1. Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné.

2.2. Členom Vernostného programu sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá sa riadne, v súlade s týmito podmienkami zaregistruje (ďalej len „člen“). Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, sú z Vernostného programu vylúčené.

2.3. Registráciu do Vernostného programu je možné uskutočniť nasledovnou formou:

a) prihlásením a založením vlastného účtu

Prihlásením sa na vlastný účet cez úvodnú stránku horray.sk dáva zákazník zároveň súhlas s podmienkami tohto Vernostného programu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnej miere dodržiavať a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

2.4. Členstvo vzniká okamihom prihlásenia/ zaregistrovania. O vzniku členstva bude zákazník informovaný emailom, ktorý uviedol pri registrácii.

2.5. Vyhradzujeme si právo odmietnuť registráciu zákazníka v prípade, že pri predchádzajúcej registrácii porušil ustanovenia týchto podmienok alebo inak zneužíval členstvo k neoprávnenému prospechu na úkor internetového obchodu alebo ďalších členov Vernostného programu.

2.6. Odmietnutie registrácie bude zákazníkovi oznámené e-mailom, na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že zákazník v prihláške e-mail neuviedol, nebude o tomto odmietnutí nijako informovaný.

2.7. Členstvo vo Vernostnom programe môže byť ukončené zo strany člena na vlastnú žiadosť a to aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením zaslaným mailom na adresu e-shop@horray.sk alebo na telefónnom čísle 0903759442.        

2.8. Vyhradzujeme si právo jednostranne zrušiť alebo pozastaviť členstvo z nasledovných dôvodov:

a) je vrátená zásielka zaslaná na adresu člena s údajom „adresát neznámy“, „adresát sa odsťahoval“ atď.,

b) úmrtia člena,

c) z dôvodu podstatného porušenia týchto podmienok zo strany člena, alebo z dôvodu podvodu alebo pokusu o podvod v súvislosti s internetovým obchodom horray.sk alebo inom členovi alebo osobe nakupujúcej produkty na stránke horray.sk,

d) dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sú podmienkou členstva vo Vernostnom programe.

V prípade pozastavenia členstva je možné toto členstvo opätovne aktivovať a to po dohode s internetovým obchodom horray.

3. Vernostný program

3.1. Pri každom nákupe, ktorý je členom uskutočnený prostredníctvom e-shopu, zaznamenáva spoločnosť informácie o členovi a ním vykonaných transakciách a tieto informácie spracováva za účelom poskytnutia výhod, vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom programe.

3.2. Prehľad výhod Vernostného programu:

a) zvýhodnené ponuky na nákup produktov

členom Vernostného programu môže byť ponúknutá možnosť zvýhodneného nákupu obľúbeného produktu (podľa predaja) s časovo obmedzenou platnosťou. Podmienky budú vždy zaslané na e-mailovú adresu člena; rovnako môžu byť zverejnené aj na www.horray.sk

b) darčeky za nákup produktov

členom Vernostného programu môže byť niekoľkokrát do roka ponúknutá možnosť získania darčeka v prípade nákupu produktu. Podmienky budú vždy zaslané na e-mailovú adresu člena a zverejnené na www.horray.sk

c) poštovné zdarma

v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu majú členovia nárok na poštovné zdarma. Toto poskytnutie poštovného zdarma je však možné iba v prípade, že nákup dosahuje najmenej sumu zverejnenú na www.horray.sk, ak taká nie je, má sa za to, že platí na akúkoľvek sumu nákupu, alebo je predmetom kúpy produkt, ktorý je výslovne označený ako produkt, pri ktorom je poskytované poštovné zdarma,

d) zľava na nákup obľúbeného produktu

členom Vernostného programu môžu byť niekoľkokrát do roka ponúknuté zľavy na nákup obľúbeného produktu s časovo obmedzenou platnosťou. Informácie o zľavách budú členom zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v rámci registrácie do Vernostného programu,

g) ďalšie

horray.sk je oprávnený nad rámec výhod vyššie uvedených poskytnúť členom aj iné výhody za podmienky, že pravidlá takejto výhody budú pred jej zahájením zverejnené na internetovej stránke www.horray.sk alebo členom oznámená prostredníctvom informačného emailu.

4. Spracovanie osobných údajov

4.1. Zákazník poskytne pri registrácii do Vernostného programu tieto osobné údaje:

– priezvisko a meno, prípadne aj titul;
– email a prípadne aj kontaktné telefónne číslo.

4.2. Zákazník môže v rámci registrácie poskytnúť aj ďalšie osobné údaje:

– adresa trvalého bydliska v rozsahu údajov: ulica, p.č., mesto, PSČ a štát;
– dátum narodenia;
– pohlavie.

4.3. Odoslaním/odovzdaním prihlášky poskytuje zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške do Vernostného programu (ďalej spoločne len ako „Osobné údaje“)

5. Všeobecné ustanovenia Vernostného programu

5.1. Internetový obchod a členovia internetového obchodu spolu komunikujú najmä nasledujúcimi prostriedkami, ktoré sú si rovnocenné: telefonicky hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.horray.sk.

5.2. Internetový obchod horray.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu pozastaviť činnosť Vernostného programu alebo jeho činnosť ukončiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Avšak, zaväzuje o tomto pozastavení alebo ukončení činnosti Vernostného programu informovať zákazníkov a členov na webových stránkach www.horray.sk.

5.3. Internetový obchod horray.  si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. V podmienkach bude vždy označený dátum účinnosti zmeny. Podmienky sú štandardne uložené na www.horray.sk.

5.4. Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Vernostného programu určeného spotrebiteľom.

5.5. Tieto podmienky Vernostného programu sú platné od 01. 10. 2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá alebo podmienky Vernostného programu. Členovia, ktorí ku dňu vyhlásenia týchto podmienok disponujú vernostnými bodmi ich môžu použiť k nákupu produktov horray. a to do troch rokov od ich nadobudnutia. Po tomto dátume neuplatnené body prepadajú.